لالایی

لالایی

سخن دوست - لالایی

سخن دوست

الهی....نصیرمان باش تا بصیر گردیم  

 

بصیرمانکن تا از مسیربر نگردیم 

 

 آزادمان کن تا اسیر نگردیم  

 

گاهی تو را گم می کنیم مددی کن تا خویش را گم نکییم 

 

 تنها رضای تو را جوییم و خط عمل را با ریا نشویی
 

پس بگو الهی امین

افزایش آمار