لالایی

لالایی

راستی خدا چقدر عاشقه ... - لالایی

راستی خدا چقدر عاشقه ...

و اگه بفهمیم دوستمان نداره ، شاید برای همیشه ترکش کنیم ،

ولی خدا یه جور دیگه عاشقه ،

ما دوسش داریم

او هست ،

ما فراموشش می کنیم

اوهست ،

ما ازش دلگیر می شیم                                 

او هست،

ما سرش داد می زنیم

اوهست،

راستی خدا چقدر عاشقه ...   

افزایش آمار